Tartalomjegyzék

» Alapító okirat
» Beszámoló és közhasznúsági melléklet 2015.
» Beszámoló és közhasznúsági melléklet 2013.
» Közhasznúsági jelentés 2012.
» Együttműködési megállapodás
» Beszélgetés az alapítóval
» Számlaszámunk
» Adószámunk

Az Éhezõ Gyermekekért Alapítvány alapító okirata

Sándor József ezúton nyilvánítja ki azon szándékát, hogy jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

1. Az alapítvány neve: ÉHEZŐ GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

2. Az alapítvány székhelye: Budapest, VIII. Bérkocsis u. 41.

3. Az alapítvány célja:
- a 0-18 éves gyermekek védelme, szellemi, testi, lelki nevelése,
- közreműködés szociális ellátásukban, különösen az éhező gyermekek segítésében, a családok támogatásában, érdekeik képviseletében, általános emberi és állampolgári jogaik védelmében, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítésében,
- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a szabadidős programok szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.
- Az alapítvány közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26§ c) pontja szerint:
- szociális tevékenység, családsegítés,
- ismeretterjesztés.


4. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi magánszemély, illetve jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért, és az alapítványt e célok megvalósítása érdekében anyagi eszközökkel (készpénz, ingóságok, ingatlanok, nem pénzbeli hozzájárulások) támogatni kívánja.

5. Az alapítvány induló vagyona 100 000 Ft, azaz egyszázezer Ft, amelyet az alapító az ERSTE Bank Rt. Budapest, Bástya utcai fiókjánál megnyitott számlán helyez el.

6. Az alapítványi vagyon kezelését és felhasználását az alapító által felkért 4 tagú kuratórium végzi.

A kuratórium az alapítvány kezelő szerve. Hatáskörébe tartozik az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint minden olyan kérdésben döntés és eljárás, amelyet a törvény és az alapító okirat a legfőbb szerv (kezelő szerv) feladataként határoz meg. Az éves beszámoló jóváhagyása külön napirendi pont keretében, nyílt szavazással, kétharmados többséggel történik.

A kuratórium feladatai: az alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló elképzelések, programok jóváhagyása, a támogatások mértékének meghatározása;
- mindaz, amit az egyes programok megvalósítására vonatkozó konkrét szerződésekben kötelezettségként vállal;
- az elnökön keresztül gyakorolja a munkáltatói jogokat az alapítvány alkalmazottai felett,
- meghatározza az alapítvány gazdálkodását, illetve minden évben az alapítvány céljára, vagy esetlegesen vállalkozására fordítandó vagyon összegét.

A kuratórium tagjai:

elnök:

Hanti Vilmos

tagok:
Szita Sándorné
Kovácsné Kövesi Éva
Dr Mocsáry Lajos

7. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, aki képviseli az alapítványt hatóságok és harmadik személyek előtt, valamint jogosult az alapítvány nevében egy személyben kötelezettségeket vállalni.

7/A. A kuratórium szükség szerint, de legalább hathavonta ülésezik és dönt az alapítványhoz beérkezett pályázatokról, kérelmekről, valamint minden hatáskörébe tartozó kérdésekről. A kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott kuratóriumnak legalább három tagja jelen van. Döntés nyílt szavazással, szótöbbséggel történik. Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze úgy, hogy a napirendi pontokat az írásbeli meghívóban közli a kuratórium tagjaival. Az írásbeli meghívónak legalább 3 nappal az ülés előtt meg kell érkeznie a címzetthez. A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, aki ezt a szándékát -egy konkrét ülésre vonatkozóan- a kuratóriumnak írásban bejelenti. A kuratórium elnöke zárt ülést rendelhet el, ha a személyiségi jogok védelme, az adatvédelemhez fűződő jogok, vagy más jogszabályi előírások megtartása ezt megkívánják.

7/B. A kuratórium döntéseit az alapítvány iratai között megtekinthető módon el kell helyezni, s olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya, és a döntést támogatók, illetve ellenzők számaránya (ha lehetséges: személye) megállapítható. A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a döntést támogató és ellenző kurátor nevét is. A kuratórium elnöke a döntéseket az érintettekkel a döntést követő 15 munkanapon belül köteles közölni. A közléssel egyenértékű a döntés tartalmának megfelelő szerződés megküldése vagy a kérelem teljesítése. A kérelemnek megfelel a legalább 66 százalékban azzal azonos tartalmú döntés. A döntéseket az alapítvány székhelyén rendszeresített hirdetőtáblán kifüggesztéssel is nyilvánosságra kell hozni.

7/C. Az alapítvány irataiba való betekintést a kuratórium elnöke engedélyezi és szervezi. Nyilvános pályázat esetén minden pályázó szabadon betekinthet - a kuratórium elnökével történő időponti egyeztetést követően - az elbíráláshoz kapcsolódó iratokba. A többi pályázó személyhez fűződő és adatvédelmi jogait ebben az esetben is tiszteletben kell tartani. Az alapítvány beszámolói nyilvánosak. A beszámolók az alapítvány iratainak megtekintési rendje szerint szabadon elolvashatók a személyiségi jogok védelme és az adatvédelem szabályainak megtartásával. Az alapítvány működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjára vonatkozó információkat és beszámolókat az alapítvány székhelyén rendszeresített hirdetőtáblán közzé kell tenni.

8. Az alapítványi vagyon felhasználásának módjai: pályázatok, ösztöndíjak, eszközvásárlás, támogatások, segélyek,
- vállalkozás útján az alapítványi vagyon gyarapítása,
- egyéb költségek az alapító okiratnak megfelelő működés érdekében.

9. Az alapítvány számlája felett rendelkezni a kuratórium elnökének, valamint a kuratórium egy másik tagjának együttesen van joga.

10. A kuratórium az alapítvány céljára rendelt vagyont oly módon használhatja föl, hogy a számlán lévő összeget és annak hozadékát (kamat) a jelen alapító okiratban megfogalmazott célok finanszírozására fordítja. Az induló vagyon és az alapítványhoz csatlakozók által adományozott hozzájárulások összege egyaránt felhasználható. A nem pénzbeli hozzájárulásokat (pl. ingóságok, ingatlanok) a kuratórium bármely módon hasznosíthatja, vagy akár el is idegenítheti.

11. Az alapító az alapítványi vagyonnak a jelen okiratban meghatározott módon történő felhasználását bármely időpontban jogosult ellenőrizni.

12. Az alapítvány határozatlan időtartalomra jön létre.

13. Az alapítvány és a kuratórium működési elvei:

13.1. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: „pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.” (1997.évi CLVI. tv.26.§ d. pont)

13.2. Az alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az alapítvány szolgáltatásai igénybevételi módja a kuratóriumhoz írásban eljuttatott kérelem, pályázat, ajánlat, szerződéstervezet, programjavaslat, vagy más irat. Az alapítvány beszámolóit a nyilvánossággal az elnök közli az alapító okirat szabályainak megfelelően, illetve a betekintést - időpontegyeztetést követően - személyesen biztosítja bármely érdekelt számára az alapítvány székhelyén.

13.3. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

13.4. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét semmilyen formában nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

13.5. A kuratórium tagjainak összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekről szóló törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy nem minősül az alapítvány szolgáltatásának a kurátori feladatokkal (ellenőrzés, közvetlen tapasztalatszerzés, reprezentáció, marketing, stb.) együtt járó részvétel az alapítvány rendezvényein és az alapítvány szervezésében zajló szolgáltatásokban. Az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései: „8.§ (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9.§ (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

13.6. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet. Ennek módja az, hogy a kuratórium elnöke - időpontegyeztetést követően - betekintésre átadja a beszámolót.

14. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmát illeti meg.

15. A jelen okirat érvényességéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, mely által az alapítvány elnyeri jogi személyiségét. Az alapító kötelezi magát, hogy az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül az alapítvány céljaira szolgáló vagyoni hozzájárulását (induló vagyon) a számlavezető pénzintézetnél az alapítvány céljára nyitott számlán elhelyezi.


Budapest, 2010. július 1.
Hanti Vilmos,
az alapítvány képviselője


Postacímünk: 1701 Budapest, Pf. 244.
E-mail címünk: ehezo.gy@gmail.com

Lépjen kapcsolatba velünk!

Segítsük együtt a leginkább rászorulókat!